Noto'g'ri fe'llar jadvali o'zbekcha tarjimasi bilan

Главные вкладки

 

 

Fizika fanidan topishmoqlar

 

Present simple (VI)*

Past simple

(VII)

Past participle

(VIII)

Tarjimasi

Present simple

(VI)

Past simple

(VII)

Past participle

(VIII)

Tarjimasi

Be

was/were

been

bo’lmoq

Light

lit

lit

yoritmoq

Beat

beat

beaten

urmoq

Lose

lost

lost

yo’qotmoq

Become

became

become

bo’lmoq, ..ga aylanmoq

Make

made

made

tayyorlamoq

Begin

began

begun

boshlamoq

Mean

meant

meant

anglatmoq, bildirmoq

Bend

bent

bent

qayishtirmoq, egmoq

Meet

met

met

uchrashmoq

Bet

bet

bet

garov o’ynamoq

Pay

paid

paid

to’lamoq

Bite

bit

bitten

tishlamoq

Put

put

put

qo’ymoq

Blow

blew

blown

esmoq(shamol)

Read

read [red]

read [red]

o’qimoq

Break

broke

broken

sin(dir)moq

Ride

rode

ridden

haydamoq (ot,velosiped...)

Bring

brought

brought

keltirmoq

Ring

rang

rung

telefon qilmoq

Broadcast

broadcast

broadcast

to’g’ridan to’g’ri namoyish etmoq(tv/rad)

Rise

rose

risen

ko’tarilmoq

Build

built

built

qurmoq

Run

ran

run

yugurmoq

Burst

burst

burst

portlamoq

Say

said

said

gapirmoq

Buy

bought

bought

sotib olmoq

See

saw

seen

ko’rmoq

Catch

caught

caught

ushlamoq, tutmoq

Seek

sought

sought

qidirmoq

Choose

chose

chosen

tanlamoq

Sell

sold

sold

sotmoq

Come

came

come

kelmoq

Send

sent

sent

uzatmoq

Cost

cost

cost

narx, baholamoq

Set

set

set

o’rnatmoq

Creep

crept

crept

emaklamoq

Sew

sewed

sewn

tikmoq

Cut

cut

cut

kesmoq

Shake

shook

shaken

titra(t)moq

Deal

dealt

dealt

kelishmoq

Shine

shone

shone

yaraqlamoq

Dig

dug

dug

qazimoq

Shoot

shot

shot

otmoq (quroldan)

Do

did

done

qilmoq, bajarmoq

Show

showed

shown

ko’rsatmoq

Draw

drew

drawn

rasm chizmoq

Shrink

shrank

shrunk

toraymoq

Drink

drank

drunk

ichmoq

Shut

shut

shut

yopmoq (eshik)

Drive

drove

driven

haydamoq (car)

Sing

sang

sung

kuylamoq

Eat

ate

eaten

yemoq

Sink

sank

sunk

cho’kmoq

Fall

fell

fallen

yiqilmoq tushib ketmoq

Sit

sat

sat

o’tirmoq

Feed

fed

fed

boqmoq

Sleep

slept

slept

uxlamoq

Feel

felt

felt

sezmoq

Slide

slid

slid

sirpanmoq

Fight

fought

fought

kurashmoq, jang qilmoq

Speak

spoke

spoken

gapirmoq

Find

found

found

topmoq

Spend

spent

spent

sarflamo; o’tkazmoq

Flee

fled

fled

qochmoq

Spit

spat

spat

tupurmoq

Fly

flew

flown

uchmoq

Split

split

split

yorilmoq, darz ketmoq

Forbid

forbade

forbidden

ta’qiqlamoq

Spread

spread

spread

tarqalmoq

Forget

forgot

forgotten

unutmoq

Spring

sprang

sprung

sakramoq

Forgive

forgave

forgiven

kechirmoq

Stand

stood

stood

(tik) turmoq

Freeze

froze

frozen

yaxlatmoq

Steal

stole

stolen

o’g’irlamoq

Get

got

got

olmoq (va boshqa ma’no)

Stick

stuck

stuck

yopishtirmoq

Give

gave

given

bermoq

Sting

stung

stung

chaqmoq (ari)

Go

went

gone

bormoq

Stink

stank

stunk

noxush hid tarqatmoq

Grow

grew

grown

o’smoq

Strike

stroke

struck

urmoq

Hang

hung

hung

osmoq, ilmoq

Swear

swore

sworn

qasam ichmoq

Have

had

had

ega bo’lmoq

Sweep

swept

swept

supurmoq

Hear

heard

heard

eshitmoq

Swim

swam

swum

suzmoq

Hide

hid

hidden

yashirmoq

Swing

swung

swung

tebranmoq

Hit

hit

hit

urmoq

Take

took

taken

olmoq

Hold

held

held

ushlamoq

Teach

taught

taught

o’qitmoq

Hurt

hurt

hurt

yaralamoq

Tear

tore

torn

yirtmoq

Keep

kept

kept

saqlamoq

Tell

told

told

aytmoq

Kneel

knelt

knelt

tizzada turmoq

Think

thought

thought

o’ylamoq

Know

knew

known

bilmoq

Throw

threw

thrown

otmoq

Lay

laid

laid

yotmoq

Understand

understood

understood

tushunmoq

Lead

led

led

boshlamoq

Wake

woke

woken

uyg’onmoq

Leave

left

left

tashlab ketmoq

Wear

wore

worn

kiyib yurmoq; kiymoq

Lend

lent

lent

qarz bermoq

Weep

wept

wept

yig’lamoq

Let

let

let

ruxsat bermoq

Win

won

won

yutmoq, g’alaba qozonmoq

Lie**

lay

lain

yotmoq, yastanmoq

Write

wrote

written

yozmoq

To'g'ri o'qish qoidalar: talaffuz qilinmaydigan harflar. Silent Letters.

 

 

*V – Verb    (kesim, fe’l), VI, II, III  -   fe’lning shakllari. **Lie”  fe’li  “aldamoq” ma’nosida to’g’ri fe’l hisoblanadi.

 

                    P.s. Mazkur ma'lumotlar internetdan olindi. Agar siz ushbu ma'lumotlarga muallif bo'lsangiz va ularni saytda chop etilishiga qarshi bo'lsangiz, iltimos menga bog'laning: Telegram: @sadikovuz