O'zbek tili haqida qiziqarli ma'lumotlar

Главные вкладки

1. O'zbek tilida 50 millionga yaqin kishi so'zlashadi (O’zbekistonda 24 millionga yaqin, Afg’onistonda – 3 million, Todjikistonda -taxminan 1 million, Qozog’istonda – 500.000, Turkmanistonda – 350.000ga yaqin, Rossiyada – 300.000 kishi).

Asal haqida siz bilmagan faktlar!

2. Zamonaviy o'zbek tilida jami 29 ta harflar bor. 

3. O'zbek tili turkiy tillarning uch tarmog'i - qarluq, qipchoq va o'g'iz lahjalarini birlashtirgan.

4. Bu til jahonning eng yirik 50 tilidan biri hisoblanadi. 

5. So'zlashuvchilar ko'pligi bo'yicha qardosh tillar orasida 2-o'rinda turadi. 

6. Dunyo bo'ylab 70 ga yaqin universitetda o'zbek tili va adabiyoti o'qitiladi. 

Hurrakdan qutulish uchun 6 ta davo

7. Hozirda biz gaplashayotgan o'zbek tili XX asrda shakllana boshlangan. O’zbekiston aholisi tomonidan tan olingan Farg’ona lahjasi uning asosini tashkil etdi. Aholining aksariyati sartiya tili deb biladigan ushbu lahjada gapirishgan va uning karnaylari sartlar deb nomlangan. Etnik sartlar o’zbek xalqiga tegishli emas edi, ammo o’tgan asrning 20-yillarida “sart” so’zidan voz kechildi va mamlakat aholisi o’zbeklar deb nomlana boshladi.

8. Butun rivojlanish tarixi davomida o’zbek tilida uch xil yozuv mavjud edi. O’tgan asrning 20-yillari oxirigacha o’zbeklarning etnik guruhi arab alifbosiga asoslangan edi. Sovet hokimiyati paydo bo’lishi bilan yozuv bir qator islohotlarga duch keldi. So’ng 1938 yilgacha Lotin alifbosi ishlatilgan, keyin esa kiril alifbosiga o’tilgan. O’zbekiston Respublikasi mustaqil davlatga aylangandan so’ng 1993 yilda yana lotin alifbosi qaytarildi.

 

Manba 1

Manba 2 

Surat manbasi

 

Текст на русском языке:

1. На узбекском языке говорят около 50 млн. человек (в Узбекистане около 24 млн., В Афганистане – 3 млн., В Таджикистане-около 1 млн., В Казахстане – 500 000, в Туркменистане – около 350 000, в России – 300 000 человек).

2. Всего в современном узбекском языке 29 букв.

2. Узбекский язык объединяет три ветви тюркских языков - Карлукский, кыпчакский и Огузский.

3. Этот язык входит в число 50 крупнейших языков мира. 

4. Он занимает 2-е место среди родственных языков по количеству носителей. 

5. Узбекский язык и литература преподаются примерно в 70 университетах по всему миру. 

Интересные факты о Человеке-Пауке!

6. Узбекский язык, на котором мы сейчас говорим, начал формироваться в XX веке. Ферганский диалект, признанный населением Узбекистана, лег в его основу. Большинство населения говорило на этом диалекте, который они знали как сартийский язык, а его носители назывались сартами. Этнические сарты не относились к узбекскому народу, но в 20-х годах прошлого века от слова “Сарт” отказались, и население страны стали называть узбеками.

7. На протяжении всей истории своего развития узбекский язык имел три различных письменности. До конца 20-х годов прошлого века этническая группа узбеков базировалась на арабском алфавите. С приходом советской власти письменность подверглась ряду реформ. Затем до 1938 года использовался латинский алфавит, а затем перешел на кириллицу. После того, как Республика Узбекистан стала независимым государством, в 1993 году снова был возвращен латинский алфавит.