Al Xorazmiy haqida qiziqarli ma'lumotlar

Главные вкладки

Zamonaviy matematikaning bugungi kunga yetib kelishiga ko'pgina olimlar o'z hissalarini qo'shishgan. Matematika, lo'ndasiga aytganda chinakam ko'plab olimlarning hissasi qo'shilgan ko'pmadaniyatli loyihadir. 

Bir muncha vaqt mehnatlari e'tibordan chetda qolgan yoki keng ommaga yoritilmagan matematiklardan biri buyuk matematik Al Xorazmiydir. U milodiy 780-850 yillarda yashagan va tarixchilar uni ko'pincha "Islom Oltin Asri"ning eng nufuzli matematigi sifatida ta'riflashadi.

Umar ibn Hattob haqida faktlar

O‘sha davrda islom olami ilmning markazi bo‘lgan, Bag‘dod kutubxonalari esa matematika va ilm-fanda hayratlanarli kashfiyotlar sahnasiga aylangan edi. Keyinchalik ma'rifatparvarlik davridagi yevropalik olimlar o'zlarining go'yoki yangi topilmalarida islom ta'sirini har doim tan olmay turib, bu yutuqlarning ba'zilarini o'zlariniki deb da'vo qilishadi.

Quyida siz uchun ko'pgina g'arb insonlari uchun notanish bo'lgan, lekin o'z vaqtida matematikaning otasi sifatida tan olingan buyuk olim Al Xorazmiy haqida 8 ta faktlarni taqdim etamiz. 

1. Al Xorazmiy Bag‘doddagi “Hikmat uyi” nomli mashhur kutubxonaning ko‘zga ko‘ringan boshqaruvchilardan bo'lgan.
2. Olim qadimgi yunon va hind olimlarining muhim matematik va ilmiy matnlarini tarjima qilgan va soddalashtirgan. U Ptolemeyning kartografiya va geografiyaga oid kitoblaridan birini qayta ko‘rib chiqadi va yangilaydi.
3. Al Xorazmiy algebraning otasi sifatida tanilgan. "Algebra" so'zi uning eng mashhur kitoblaridan birining nomidan kelib chiqqan.
4. "Algoritm" so'zi uning lotinchalashgan nomidan olingan.
5. Uning toʻliq ismi Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy al-Majusiy al-Qutrubbaliy edi. Uning qayerda tug‘ilgani haqida munozaralar bor, ba’zi tarixchilar uning hozirgi O‘zbekiston hududida tug‘ilganligini ta’kidlaydilar. Boshqalar esa u hozirgi Iroq hududida tug'ilgan deb taxmin qilishadi.

Tabiat haqida qiziqarli faktlar

6. Uning o'zidan keyingi kelgan matematiklarga ta'siri juda katta bo'lgan. Keyinchalik tanilgan Yevropa olimlari ham Al Xorazmiyning qoldirgan merosidan foydalanib o'z sohalarida yangiliklar qilishgan. 
7. Matematika sohasida qilgan mehnatlaridan tashqari Al-Xorazmiy taniqli astronom ham bo'lgan. Tarixchilar uni astronomik o'lchash moslamasi bo'lgan sinus kvadrantni ixtiro qilgani uchun hurmat qilishadi.
8. Uning matematika va astronomiya sohasidagi shuhrati shunchalik kattaki, oydagi mashhur krater Al-Xorazmiy nomi bilan atalgan.

 

Maqola manbadan tarjima qilindi va tahrirlandi.

 

Текст на русском языке:

Современная математика возникла в результате достижений и обмена знаниями между культурами со всех уголков земного шара. Математика - это, с исторической точки зрения, действительно мультикультурный проект.

Одним из математиков, вкладом которого, к сожалению, некоторое время пренебрегали или замалчивали, является персидский и исламский математик Аль Хорезми. Он жил примерно с 780 по 850 год н.э., и историки часто описывают его как самого влиятельного математика исламского золотого века.

Пейте гранатовый сок для сексуального здоровья!

В то время исламский мир был центром науки, а библиотеки Багдада были ареной поразительных открытий в области математики и естественных наук. Более поздние европейские ученые эпохи Просвещения заявляли о некоторых из этих достижений как о своих собственных, не всегда признавая исламское влияние на их якобы новые открытия.

На математическом факультете Университета Ватерлоо мы чтим наследие и вклад всех представителей различных культур и ученых, которые объединились, чтобы создать прекрасную область математики. Узнайте больше ниже, когда мы рассмотрим восемь главных фактов об исламском математике Аль Хорезми.

Факты о человеческом теле

1. Он был видущим правителем знаменитой библиотеки в Багдаде под названием "Дом мудрости".
2. Аль Хорезми перевел и адаптировал важные математические и научные тексты более ранних греческих и индийских ученых. Он пересмотрел и обновил одну из книг Птолемея по картографии и географии. 
3. Этот учёный известен как отец алгебры. Слово "алгебра" происходит от названия одной из его самых известных книг.
4. Слово "алгоритм" происходит от латинизации его имени.
5. Его полное имя было Мухаммад ибн Муса аль-Хорезмийй аль-Маджусийй аль-Кутруббалийй. Ведутся споры о том, где он родился, и некоторые историки утверждают, что он родился на территории современного Узбекистана. Другие предполагают, что он родился на территории современного Ирака.
6. Его влияние на более поздних математиков было огромным. Фибоначчи взялся за свою работу, и таким образом европейские ученые изучили элементы его математики, которые помогли дать толчок Просвещению.
7. Аль Хорезми также был известным астрономом. Историки приписывают ему изобретение квадранта синуса, астрономического измерительного прибора.
8. Его слава в математике и астрономии настолько велика, что в честь Аль Хорезми назван выдающийся кратер на Луне.

6 полезных напитков

 

Материал был переведён и отредактирован и источника